Read previous post:
شوک رکود مسکن به بودجه شهرداری پایتخت

کسری 9.7 درصدی بودجه شهرداری در نیمه اول امسال، 32.2 درصد کارگاه‌های عمرانی شهرداری پایتخت را تعطیل کرد. وابستگی بودجه شهرداری تهران...

Close