شماره پاسخگویی به شکایات 88908730 داخلی 111
شماره های اصلی شرکت88807847 - 88908730

شماره های داخلی 

طبقه سوم

حوزه مدیریت ( مدیر داخلی)خانم نادری

داخلی 101 و 102

دبیرخانهخانم حبیبی پور

داخلی 103

شماره های مستقیم88808790-88807841
نمابر طبقه سوم88921927

طبقه دوم

معاون فنیآقای زنده دل

داخلی 107

معاون اجراییآقای شیرزادی

داخلی 115

امور اداری-پشتیبانیآقای فلکی

داخلی 108

طرح و برنامهآقای رحمتی - آقای پولاییان- آقای موحد
آقای رحمتی داخلی 114 - آقای پولاییان و آقای موحد داخلی 134
مدیر فنیآقای سلطانی

داخلی 109

دفتر فنیآقای سیفان

داخلی 135

کارشناس فنیآقای قنداق ساز

داخلی 112

کارشناس فنیآقای حاجیلو

داخلی 136

نمابر طبقه دوم88921926

داخلی 136

طبقه اول

عضو هیات مدیرهآقای هادی زاده

داخلی 117

معاون طرح و برنامهآقای کریمی

داخلی 124

معاون مالی و اداریآقای سلمانی

داخلی 123

رئیس حسابداریخانم حیدری اصل

داخلی 119

کارمند امور مالیخانم بختی

داخلی 120

کارمند امور مالیخانم رستمی - آقای یاری

داخلی 121

طبقه همکف

نگهبانیآقای ناطقی نژاد

داخلی 130

پارکینگ

نقلیهآقای صفی

داخلی 131