اتفاقات مهم شرکت مپسا ، پس از واگذاری آن به بانک رفاه کارگران

فصل جدید مپسا تحت مدیریت بانک رفاه

رسیدگی به امور متقاضیان پروژه پرند، رفع مشکلات زیاد موجود  و تحویل واحدهای باقیمانده آن
و در مرحله بعدی گرفتن پروژه های جدید برای سوددهی شرکت

اردیبهشت 93

واگذاری شرکت مپسا به بانک رفاه کارگران - اردیبهشت 93

در اردیبهشت ماه سال 93، شرکت مپسا از طرف وزارت صنعت و معدن به بانک رفاه کارگران واگذار گردید.

بهار 1393

مدیریت جدید مپسا تحت مدیریت بانک رفاه و رسیدگی جدی به مسکن مهر پرند

با مدیریت جدید، تمرکز بر روی آماده سازی و تحویل واحدهای مسکن مهر، رفع مشکلات متقاضیان مسکن مهر، ساماندهی مستندات مربوط به پرداخت های متقاضیان و منظم کردن امور مربوط به تعاونی ها و پیمانکاران قرار گرفت .
پس از برگزاری جلسات متعدد بین مدیریت جدید مپسا (تحت مدیریت بانک رفاه ) و تعاونی ها، پیمانکاران، نمایندگان متقاصیان و مدیران عمران شهر جدید پرند در نهایت امور متقاضیان و پیمانکاران پس از مدتی رو به بهبودی رفته و شرایط به صورت بهتری مدیریت شد. 

1393

پروژه ماهشهر، اولین برگ از فصل جدید مپسا

پس از بهبود امور دفتری مربوط به متقاضیان مسکن مهر، شرکت مپسا تحت مدیریت جدید، با توجه به پتانسیل فنی پرسنل خود و قابلیت های دفتری و فنی، اجرای پروژه 200 واحدی ماهشهر را بر عهده گرفت. 
اطلاعات بیشتر مربوط به این پروژه را در این صفحه می توانید مطالعه کنید.  

بهمن 1394

گرفتن پروژه های جدید، توسعه فنی و سازمانی  در راستای سوددهی شرکت

پس ار پروژه ماهشهر فصل جدیدی از مپسا تحت مدیریت جدید شروع شد و پروژه های جدید و زمینه های کاری جدید برای شرکت فراهم شد. 
و امروز ما در کنار شما هستیم . پس از گذشت چند دهه . 

30 سال بعد از تاسیس

اتفاقات مهم شرکت مپسا ، از زمان تاسیس تا واگذاری به بانک رفاه کارگران

فصل اول مپسا

تاسیس تا واگذاری به بانک رفاه

 

1371 تا 1393

تاسیس شرکت

در سال ۱۳۷۱ شرکتی تحت عنوان  (( گسترش نیروگاه سازی ایران )) در تهران به ثبت رسید.

1371

تغییر نام به پژوهش های توسعه بهینه پایدار امروز

در سال ۱۳۷۶ با تغییر نام و موضوع فعالیت نام شرکت به پژوهش های توسعه بهینه پایدار امروز تبدیل شد.

1376

تغییر نام به مدیریت پروژه های ساختمانی ایران

در شهریور ماه سال ۱۳۸۳ نام شرکت به مدیریت پروژه های ساختمانی ایران تغییر یافت. 

1383

تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 - شکل گیری ایده صنعتی سازی مسکن

در اجراي تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، طرح ساخت مسكن صنعتي و قطعات پيش ساخته صنعتي كه در توليد مسكن نقش موثري دارد مورد توجه قرار گرفته است.

1386

مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در اسفند 86

براساس جزء (الف) بند (2)  تصميم نامه نمايندگان ويژه رئيس جمهور به شماره  195971/ت 39154 ن مورخ 86/12/1، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مكلف گرديد نسبت به ايجاد و  راه ­اندازي حداقل 30 واحد توليد كننده ساختمان با فن آوريهاي نوين در 30 استان كشور رأساً يا با مشاركت بخش خصوصي اقدام نمايد. لذا با توجه به تكاليف محوله از سوي دولت محترم و مقام عالي وزارت بر سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درخصوص صنعتي سازي ساختمان ، سازمان گسترش پس از تمهيد مقدمات و براساس سياستهاي كلان تصويبي مقرر نمود كليه فعاليتهاي مربوط به صنعتي سازي ساختمان در شركت مپسا متمركز شود. اين موضوع به تصويب و تأييد هيأت محترم عامل سازمان نيز رسيد.

اسفند 1386

مصوبه كميته توسعه صنعت ايدرو در سال 87  - مپسا مجری طرح صنعتی سازی مسکن

با توجه به برنامه هاي هيأت محترم دولت جهت توسعه و براساس اختيارات تفويض شده از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت مديريت پروژه هاي ساختماني ايران (مپسا) به عنوان مجري طرح صنعتي سازي مسكن در كشور، مأموريت يافت تا با هدف ظرفيت سازي جهت احداث 300 هزار واحد مسكوني در سال به روش صنعتي اقدام به راه­اندازي كارخانجات توليد مصالح نوين ساختماني نمايد. هدف اصلي شركت مپسا ، ظرفيت سازي براي رسانيدن سهم صنعتي سازي مسكن در كشور از 2% فعلي به 20% با استفاده از فن آوريهاي نوين ساختماني با جذب حمايتهاي دولت و جلب مشاركت فعال بخش خصوصي است كه اين موضوع به عنوان يك ضرورت ملي مي باشد.

شايان ذكر اينكه در بند 2 مصوبه 137 كميته توسعه صنعت ايدرو مورخ 87/5/21 مقرر شد :       « نظارت و پيشبرد امور اجرايي شركتهاي مشاركتي منحصراً به شركت مپسا به نمايندگي از ايدرو واگذار گرديد». در اين راستا در سال 1389 ، دو موافقتنامه نيز فيمابين سازمان گسترش و شركت مپسا به منظور  انجام وظايف محوله منعقد گرديده است.

مرداد 1387

مصوبه كارگروه صنعتي سازي مسكن در اردیبهشت 87

براساس مصوبه كارگروه صنعتي سازي مسكن به شماره 6975/87 مورخ 87/2/29 مقرر شده است كليه اقدامات لازم در خصوص موضوع صنعتي سازي مسكن از طريق شركت مپسا انجام گيرد.

1387

مصوبه دفتر وزير محترم صنايع و معادن در دی ماه 87

درخصوص عملياتي كردن پروژه ظرفيت سازي براي ساخت 300 هزار واحد مسكوني و با عنايت به انتظاراتي كه از دولت براي فراهم كردن تسهيلات ارزي و ريالي و تضمين خريد ، از سرمايه گذاري براي ساخت مسكن ارزان، با كيفيت و سريع الاحداث و از شركت مپسا براي مديريت كلان پروژه و مديريت مصالح، بكارگيري تكنولوژي مدرن و مناسب و در صورت لزوم مشاركت وجود دارد، طي بندهاي 1 و 2 صورتجلسه شماره 7 مورخ 21 اسفند 86 دفتر وزير محترم صنايع و معادن، مقرر شد ساز و كار اجراي پروژه به نحوي كه برنامه عملياتي پروژه تا پايان كار شامل : معرفي مجري، برنامه زمان­بندي، منابع و ديگر ملزومات مورد نياز، ساختار تشكيلاتي و اجراي پروژه يادشده باشد ، تدوين گردد.

از سوي ديگر طي ابلاغيه شماره 12/122510/م مورخ 87/10/25 وزارت صنايع و معادن مقرر شد شركت مپسا متولي پروژه­ هاي صنعتي سازي ساختمان به صورت متمركز بوده و كليه پيگيريهاي فني و اجرايي در خصوص طرح صنعتي سازي مسكن براي مجموعه هاي مشاركتي كه توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در دست اقدام بوده مي بايست توسط شركت مديريت پروژه­ هاي ساختماني ايران (مپسا) انجام گردد.

دی ماه 1387

تفاهم نامه فيمابين وزراي محترم صنايع و معادن ، تعاون، مسكن و شهرسازي  در سال 88

بر اساس تفاهم نامه مورخ 88/2/13 تنظيمي بين وزراي محترم صنايع و معادن ، تعاون، مسكن و شهرسازي به عنوان متولي صنعتي سازي مسكن تعيين و به عنوان نماينده وزارتخانه­ هاي فوق الذكر مپسا اقدامات موردنظر را براساس اختيارات تفويضي معمول مي نمود.

اردیبهشت 1388

تفويض اختيار مقام عالي وزارت مسكن و شهرسازي به شرکت مپسا در سال 89

براساس تفويض اختيارات صورت پذيرفته از سوي مقام عالي وزارت مسكن و شهرسازي در تاريخهاي 88/12/4 و 89/2/22 ، شركت مپسا به عنوان نماينده وزارت مسكن تعيين و مقرر گرديد اين شركت نسبت به تنظيم تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان صنعتي، معرفي سازندگان جهت دريافت تسهيلات مسكن مهر براي ساخت به روش صنعتي و تنظيم قرارداد اجاره به منظور ترهين در بانك براي تفاهم نامه هاي منعقده، اقدامات لازم را در فازهاي 3 و 5 شهر جديد پرند معمول نمايد.

بهار 1389

شروع فعالیت مپسا به عنوان مجری صنعتی سازی مسکن

در راستاي اجراي مصوبه نمايندگان ويـژه رئيـس جمهور در اسفند‌ماه1386،‌ شركت‌ مديـريت ‌‌پروژه‌هـاي ‌‌ساختمــاني  ايران ‌(مپسـا)، به ‌نمايندگـي ‌از‌سازمان گسترش و‌ نوسـازي صنايع ايران، به عنوان مجــري طرح صنعتي ســازي مسكن  ‌مــاموريت یافت ظرفیت لازم برای احداث واحدهای مسکونی  به روش صنعتی را ایجاد نماید.

از این رو مپسا در سه محور اصلی فعالیت های خود را آغاز نمود:

1) راه اندازی کارخانجات تولید مصالح نوین ساختمانی در سراسر کشور

2) انجام پروژه های پایلوت صنعتی سازی با استفاده از فناوری های نوین ساختمانی و پتانسیل های بخش خصوصی و تولید کنندگان داخلی

3) توسعه، ترویج و فرهنگ سازی صنعتی سازی ساختمان

در راستای محور نخست از سرمایه گذاران، فعالان و صنعت گران بخش خصوصی جهت راه اندازی کارخانجات دعوت بعمل آمد و به دلیل مزایای متعدد صنعتی سازی استقبال قابل توجهی در این زمینه صورت گرفت به نحوی که تعداد زیادی از فعالان این حوزه جهت مشارکت در تولید اعلام نمودند و در این میان تعدادی از آنها پتانسیل بالائی داشتند جهت سرمایه گذاری انتخاب شدند.

از سال 1388 به بعد

پروژه 1100 واحدی مپسا در فاز 3 پرند در اواخر سال 88

در راستای محور دوم فعالیت های مپسا، اولین پروژه پایلوت 1100 واحدی صنعتی سازی مسکن در کشور با استفاده از 7 فناوری نوین و توان صنعتی سازان بخش خصوصی در اواخر سال 88 آغاز بکار نمود. این پروژه با توجه به پیشرفت سریع و یکتا بودن از نظر استفاده همزمان از 7 فناوری نوین بسیار مورد استقبال جامعه مهندسی و دانشگاهی قرار گرفت به نحوی که در طول سال 89 بیش از 4500 نفر از مهندسان، دانشجویان، اساتید دانشگاه، اعضای نظام مهندسی ها، شهرداری ها، انبوه سازان و سایر دست اندرکاران عرصه ساخت و ساز از این پروژه بازدید نمودند.

برای اطلاعات بیشتتر در مورد این پروژه این صفحه را ببینید.

 

نیمه دوم 1388

پروژه 5400 واحدی مپسا در فاز 5 پرند در تابستان سال 89

دومین پروژه پایلوت 5400 واحدی صنعتی سازی مسکن در کشور با استفاده از 10 فناوری نوین در تابستان سال 89 آغار بکار نمود و نظر به تجارب پروژه 1100 واحدی با سرعتی مضاعف پیشرفت نمود و بازدید های علمی پس از اتمام پروژه 1100 واحدی به این پروژه منتقل گردید.

برای اطلاعات بیشتتر در مورد این پروژه این صفحه را ببینید.

تابستان 1389

تدوین نقشه راه صنعتی سازی مسکن 

در راستای محور سوم ماموریت های آن دوره شرکت مپسا، فعالیت های گسترده ای آغاز شد. تدوین نقشه راه صنعتی سازی ساختمان، راه اندازی کارگروه صنعتی سازی ساختمان و مسکن و مستندسازی صنعتی سازی از جمله فعالیت های توسعه ای در این بخش به شمار می رود.

برای اطلاعات بیشتتر در مورد این پروژه این صفحه را ببینید.

 

سال 1388

برگزاری همایش ها و سمینارها در سالهای 88 و 89

برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی فناوری های نوین ساختمانی و صنعتی سازی بصورت رایگان در سراسر کشور برای مهندسان ، دانشجویان و متخصصین از جمله فعالیت های آموزشی مپسا بوده است. به نحوی که در طول سال 88 و 89 بیش از 50 همایش تخصصی در استان های مختلف برای بیش از4600نفر از مهندسان برگزار شد.

برای اطلاعات بیشتتر در مورد این پروژه این صفحه را ببینید.

از سال 1388 تا 1389

امضای تفاهم نامه ها بین سالهای 88 تا 89

از آنجا که صنعتی سازی ساختمان و مسکن یک امر فرابخشی و ملی است ، جهت توسعه کاربرد آن نیاز به تعامل با سایر ارگان ها و سازمان های ذی ربط امری ضروری است. از این رو در طول سالهای گذشته 7 تفاهم نامه همکاری دو جانبه با سازمان های مرتبط منعقد شده است که بطور اختصار اشاره می گردد:

1) تفاهم نامه وزارت مسکن و شهرسازی، تعاون، صنایع و معادن و شرکت مپسا

2) مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

3) طرح های صنایع نوین

4) سازمان شهرداریها و دهیاری های کل کشور

5) وزارت کار و امور اجتماعی

6) کانون کاردان های فنی ساختمان استان تهران

7) وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برای اطلاعات بیشتتر در مورد این موضوع این صفحه را ببینید.

 

از سال 1388 تا 1389

تدریس فناوری های نوین ساختمانی و صنعتی سازی در دانشگاه ها - شهریور 88

از آنجائيكه عدم تدریس صنعتي سازي در حوزه دانشگاه به عنوان متولي پيشبرد تئوريك اين دانش نوين و نونهال در كشور به شدت از سوی مپسا احساس مي گرديد از شهريورماه 1388 برنامه ريزي جهت تصويب و ارائه آكادميك صنعتي سازي ساختمان در دانشگاه ها جديت بيشتري يافت. ليكن با توجه به جديد بودن موضوع و فقدان دسته­ بندي محتويات در اين حيطه، شركت مپسا مبناي برنامه ريزي و انجام مقدمات آموزش در دانشگاه‌ها را اجراي سيستمي و گام به گام درسي با عنوان فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان قرار داد و سعي نمود كه با شروع از يك دانشگاه به عنوان پايلوت و ارزيابي و در صورت نياز به اصلاح، شكل و محتويات آن و حركت به صورت شاخه ­اي و درختي، مقدمات رشد متناسب و ظرفيت سازي مناسب دانشگاهي را به منظور فراگير نمودن آن در فضاهاي آكادميك فراهم آورد.

 بدين منظور در گام نخست، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي به عنوان يكي از دانشگاه هاي معتبر تهران برگزيده شد و هماهنگي بعمل آمده منجر گردید درس فوق الاشاره به عنوان يك درس دو واحدي اختياري در مقطع كارشناسي رشته مهندسي عمران آن دانشگاه تصويب و با حمايت مپسا به صورت سميناري توسط كارشناسان و زبدگان عرصه صنعت تدريس و ارائه گردد . لازم به ذكر است كه ارائه آموزش‌هاي سميناري اشاره شده زير نظر استاد محترم درس برگزار گرديد.

در ادامه و در ترم­هاي بعدي دانشگاه هاي علم و صنعت ايران و علم و فرهنگ نيز به اين جرگه پيوست و با حمايت شايان ذكر رياست محترم دانشكده و گروه محترم سازه دانشكده مهندسي عمران آن دانشگاه ها اقدامات مشابهي جهت تصويب و ارائه درس مذكور صورت پذيرفت.

پس از اين مرحله و برگزاري بسيار موفق درس نامبرده و شيوه جديد و جالب توجه ارائه اين درس دانشگاه هاي ديگري از جمله دانشگاه تهران، اراك، كرمان و … خواهان تصويب و ارائه اين درس به صورت مشابه در آن دانشگاه گرديدند.

از سال 1388 تا 1389

برکزاری دوره های فنی و حرفه ای- بین سالهای 88 تا 89

با پيگيري­هاي مستمر انجام شده با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و در رأس آن وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان متولي تأمين و آموزش نيروي كار، تفاهم نامه اي في‌مابين آن سازمان و شركت مپسا به امضاء رسيد كه طي آن و مطابق برنامه تعريف شده مقرر گردید در رأس كار، مربياني از استان‌هاي مختلف آموزش ديده و اين مهارت را به كارآموزان خود منتقل نمايند. همزمان با تبادل امضاي تفاهم نامه، مقدمات تدوين استاندارد شغل و آموزش با همكاري مشترك سازمان فنی و حرفه ای و مپسا صورت پذيرفت و اين استانداردها پس از تدوين و بررسي در پايگاه اطلاع رساني سازمان فني و حرفه اي کشور جهت استفاده مراكز استاني قرار گرفت.

   در ادامه با معرفي مربياني از يازده استان كشور اولين دوره آموزشي در سطح مربيان به صورت نيمه تئوري و نيمه عملي در محل تربيت مربي كرج و پروژه هاي پايلوت مپسا در پرند توسط اساتيدي از صنعت و تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای و شرکت مپسا و با موضوع آموزش اجراي قاب سبك فلزي (LSF) برگزار گرديد. این دوره به ميزان 200 ساعت با حدود 120 ساعت عملي و 80 ساعت تئوري برگزار شد.

از سال 1388 تا 1389