چشم انداز

جزو 10 شرکت عمرانی برتر ایران در مقیاس شرکت های مشابه

ماموریت

پس از مالکیت شرکت توسط بانک رفاه کارگران، و اعمال سیاست های مدیریت جدید، برخی از ماموریت های شرکت مپسا عبارتند از : 

شرکت مپسا پیمانکار عمومی و اصلی در زمینه طراحی، اجرا و تحویل پروژه های ساختمانی با استفاده از صنعتی سازی می باشد .این شرکت با تمرکز بر فن آوری های جدید و صنعتی سازی و توسعه دانش مهندسی و ارتقای کیفیت و تکنولوژی اجرای پروژه ها و با اتکا به نیروی متخصص خود و از طریق مشارکت های حرفه ای به منظور جذب سرمایه و اجرای پروژه های بانک رفاه کارگران ( به عنوان سهامدار اصلی ) در سطح ملی و منطقه ای نسبت به بهبود مستمر و رضایتمندی مشتریان اقدام می نماید.