یکی از بزرگترین طرح های تحقیقاتی شرکت مپسا تهیه نقشه راه صنعتی سازی ساختمان و برنامه راهبردی آن در کشوره بوده است. این نقشه راه در چهارده جلد به شرح ذیل تهیه شده است : 

جلد اولبررسی روند کنونی و پیش بینی روند آتی عرضه و برآورد توان صنعتی سازی مسکن در کشور تا سال 1404
جلد دومآسیب شناشی ساخت مسکن در زمان حال و آینده
جلد سومشناخت ویژگی های اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و معادن تامین کننده مواد اولیه در استان های کشور
جلد چهارمبررسی تولید و مصرف مصالح و پراکندگی آن در استان ها
جلد پنجمکارخانجات تولید کننده مصالح نوین، سازندگان سیستم های ساختمانی و ظرفیت آنها
جلد ششمتعریف گسترده صنعتی سازی و مقایسه آن با روش های متداول ساخت مسکن
جلد هفتمآثار و الزامات صنعتی سازی مسکن
جلد هشتمبررسی ویژگی ها و روش های تولید صنعتی
جلد نهمتجربیات صنعتی سازی مسکن
جلد دهممقایسه و رتبه بندی تکنولوژی های تولید صنعتی مسکن
جلد یازدهمچگونگی انطباق هر یک از تکنولوژی های منتخب بر حسب استان ها
جلد دوازدهممکان یابی استانی و سیستم های تولیدی منتخب و ارائه نقشه استقرار
جلد سیزدهممحیط قانونی و برنامه اجرایی
جلد چهاردهمخلاصه و جمع بندی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − 3 =